Najemni pogoji

1. Pogoji najema avtodoma

Avtodom lahko najame oseba starejša od 23 let in z veljavnim vozniškim dovoljenjem
najmanj 3 leta. Veljavnost vozniškega dovoljenja mora trajati najmanj do konca najema. Za
najem avtodoma je vozilo potrebno rezervirati. Ob prevzemu vozila mora najemnik imeti
svoje veljavno vozniško dovoljenje s seboj.
Za potovanja izven članic Evropske unije mora najemnik imeti dovoljenje za vožnjo tujega
vozila.
Najemnik, ki je naveden v pogodbi odgovarja za posledice morebitnih kršitev pogodbe. Z
vozilom upravlja najemnik, ki je naveden v pogodbi. Vozila ne sme dati v podnajem ali v
uporabo drugi osebi.
Najemnik se zaveže, da bo ravnal z vozilom kot dober gospodar.
Morebitne kakršnekoli kazni gredo v breme najemnika.
V vozilu ni dovoljeno imeti domačih živali. V vozilu ni dovoljeno kaditi.
Podaljšanje najema ni možno brez predhodnega dovoljenja lastnika avtodoma.
Najem prične veljati s podpisom najemne pogodbe obeh pogodbenikov in primopredajnega
zapisnika, plačila celotnega zneska predvidenega najema in plačila varščine. Najem se
konča s podpisom primopredajnega zapisnika obeh pogodbenikov, poravnavi morebitnih
dodatnih stroškov, ter vračilom upravičene varščine.
V ceno ni vračunano gorivo, parkirnine, cestnine, kamp in turistične takse ter priprava
avtodoma v znesku 100,00 EUR.

 

2. Plačila doplačila in penali

Ob prevzemu mora biti plačan celoten predvideni najem (v visoki sezoni 10 dni pred
pričetkom najema) ter položena celotna varščina.
Plačilo se lahko izvrši v gotovini ali na naš transakcijski račun, odprt pri SKB, d.d., št.
računa: SI56 031271000816938
V ceno je vračunano, neomejeno število prevoženih kilometrov, obvezno in kasko
zavarovanje, avto asistenca, osnovna oprema.
Pri dnevnem najemu velja navedena cena za srednjo in nizko sozono max.prevoženih
350,00 km dnevno(za x-dnevni najem ne sme povprečje presegati 350,00 km/dan).
Pri vikend najemu se obračuna strošek priprave avtodoma v višini 20,00€ in omejitev
kilometrov (3 noči – 800 km, 4 noči – 1.000 km), vsak dodaten kilometer se obračuna po ceni
0,30 eur/km.
Najem krajši od 2 nočitev ni možen.
Vse cene navedene v zgornjih tabelah so v € in veljajo za najem avtodoma na dan.
Vsak naš avtodom ima vgrajeno klimatsko napravo!

PENALE:

Za vsako zamujeno uro 15 EUR.
V primeru kajenja v avtodomu 500 EUR.
Polna WC posoda 150 EUR.
Polna posoda z odpadno vodo 30 EUR.
Neočiščen avtodom. Zunanje čiščenje in notranje čiščenje, vsako po 150 EUR. Zaračuna se
v primeru, da je potrebno temeljito čiščenje avtodoma.
 

3. Prevzem in vračilo vozila

Prevzem vozila je med 14.00 in 18.00 uro oz. po dogovoru. Stranki skupaj pregledata vozilo
in podpišeta zapisnik o stanju vozila. Vsaka stranka dobi en izvod in je podlaga za
ugotavljanje morebitne škode ob vračilu avtodoma. Vračilo vozila je med 9.00 in 11.00 uro
oz. po dogovoru. Če najemnik zamudi se računa dodatni dan.
Pri prevzemu ima avtodom polno posodo goriva, dovolj vseh tekočin v motorju ter dovolj
gospodinjskega plina. Ima pa prazen tank za pitno vodo, ter prazno WC posodo in posodo
odpadne vode.
Pri prevzemu se najemnika ustno opozori na posebnosti pri vožnji in uporabi avtodoma.
Po podpisu primopredajnega zapisnika najemnik dobi ključe in dokumente vozila.
Najemnik vrne avtodom:
očiščen,
s prazno posodo pitne vode,
s prazno posodo odpadne vode,
s prazno WC posodo,
s polno posodo goriva,
z dovolj vseh tekočin v motorju.
Ob vrnitvi opravita obe stranki zapisniški pregled vozila in ugotovita skladnost stanja vozila
z zapisnikom ob prevzemu.
Pri ugotovitvi poškodb ali neizpolnjenih obveznostih iz »NAJEMNIH POGOJEV« se le te
obračunajo po ceniku obrtnikov usposobljenih za takšna popravila ali iz cenika
»NAJEMNIH POGOJEV«. Poračuna se iz varščine.
V primeru soglasja med strankama, zapisnik o vrnitvi avtodoma podpišeta obe
stranki,vrnejo se ključi in dokumenti vozila in s tem je najem zaključen.
V primeru nesoglasja se zapisniško ugotovi predmet spora in se lahko sproži spor na
pristojnem sodišču na Jesenicah.
 

4. Zavarovanje vozila

Avtodom je obvezno in kasko zavarovan pri Zavarovalnici Tilia d.d. in ima sklenjeno
avtomobilsko asistenco v Sloveniji in v tujini pri maribor asistenci.
V primeru nezgode, ki se krije iz najemniške police, najemnik krije škodo odbitne franšize
in izgubo bonusa.
 

5. Odgovornost najemnika

Najemnik mora ob vsakokratni zapustitvi vozila, avtodom zakleniti. Ključe in dokumente
vozila varno hrani pri sebi.
Najemnik odgovarja neomejeno:
za poškodbe na vozilu, ki niso nastale ob prometni nesreči,
za poškodbe in kazni, ki so posledica nespoštovanja predpisov, zakonov, pravil…
Vsi posegi v vozilo brez predhodnega dogovora z najemodajalcem so prepovedani in zato
se stroški popravil ne priznavajo.
V primeru okvare vozila ali opreme na vozilu zaradi dotrajanosti ali tehnične napake gredo
stroški popravila na račun najemodajalca, izvedba popravila in plačila pa je po dogovoru z
najemojemalcem.
V primeru okvare avtodoma najemnik nemudoma obvesti najemodajalca (00386 41 513137),
da skupaj odločita o nadaljnjih aktivnostih (asistenca, popravilo, servis, plačilo…). Če
okvara ni nastala po krivdi najemnika in jo je najemnik po dogovoru z najemodajalcem
odpravil na ustreznem servisu, le-ta ob vračilu avtodoma predloži originalen račun, ki se
mora glasiti na lastnika avtodoma. Samo in izključno v tem primeru najemodajalec povrne
najemniku nastale stroške.
Najemodajalec se v primeru okvare ne obvezuje nadomestiti vozila z nadomestnim, niti ne
krije nobenih stroškov, ki bi jih zaradi tega imel najemnik. Najemnik ima pravico do vseh
ugodnosti in plačila stroškov, ki jih nudi avtomobilska asistenca, sklenjena pri
zavarovalnici Tilia.
V kolikor se pri predhodnem najemu vozilo okvari ali poškoduje do take mere, da do
aktualnega najema vozila ni mogoče pripraviti za najem, se najemodajalec prav tako ne
obvezuje rezerviranega vozila nadomestiti z nadomestnim. Vsak tak primer se individualno
rešuje skladno z možnostmi najemodajalca (vračilo plačanega avansa, izvedba najema v
drugem terminu,…).
V primeru prometne nesreče mora najemnik:
izpolniti obrazec »Evropsko poročilo o nesreči«,
napisati izjavo o nealkoholiziranosti,
prijaviti nezgodo policiji.
V primeru, da po krivdi najemnika zavarovalnica zavrne plačilo škode, jo je dolžan najemnik
v celoti poravnati. V primeru, da zavarovalnica krije škodo, pa jo je dolžan najemnik
poravnati v višini 1 % odbitne franšize, ki se mu odbije od varščine.
V kolikor se v primeru nesreče ugotovi vinjenost ali velika malomarnost, kasko zavarovanje
ne velja in gredo vsi stroški popravila in izostanka dohodka v breme najemojemalca.
V primeru poškodovanja vozila od neznane osebe je najemnik dolžan dogodek prijaviti
policiji in pridobiti njen zapisnik.
 

6. Varščina

Ob prevzemu vozila je potrebno položiti varščino 700,00 €, ki se uporabi za plačilo:
1% odbitne franšize v primeru nesreče ali kraje vozila,
izgube bonusa pri zavarovanju,
manjkajočo ali poškodovano opremo,
razlogov, ki nastanejo iz nespoštovanja »NAJEMNIH POGOJEV«, pravil, zakonov in drugih
predpisov.
 

7. Rezervacija

Rezervacija znaša 40% zneska najema – avans.
Stroški odpovedi rezervacije, ki se plačajo iz avansa so:
odpoved nad 20 dni pred odhodom izguba avansa
odpoved od 20 do 10 dni pred odhodom 70 % celotne vrednosti najema
odpoved od 10 do 1 dan pred odhodom 90% celotne vrednosti najema Najemnik se obveže,
da bo avtodom koristil izključno v turistične namene, nikakor pa ne za zakonsko
nedovoljene dejavnosti.
 

8. PREPOVEDANA UPORABA AVTODOMA

Najemniku je prepovedana uporaba avtodoma za :
– vožnjo po makadamski in neutrjeni cesti ki bi nadpovprečno obremenjevala podvozje,
kolesa, gume , motor in ostale vitalne dele avtodoma
– za prevoz več kot dovoljenega in dogovorjenega števila potnikov
– za vleko drugih vozil
– udeležbo avtodoma na motorističnih prireditvah ali uporabo kot testno vozilo
Za prevoz kakršnihkoli nevarnih snovi, orožja, mamil ipd. –za nadaljnje sklepanje najemov
– za vožnjo po vojnih in drugih ogroženih območjih – za vožnjo katerihkoli živali
Kampiranje in uporaba avtodoma na Hrvaškem
Najemnik naveden v Pogodbi o najemu avtodoma je izrecno seznanjeno Zakonu o
spremembah Zakona o gostinski dejavnosti (Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj
djelatnosti) sprejetem 1. aprila 2009, veljavnim od maja 2009, po katerem je kampiranje (to v
skrajnem primeru pomeni tudi preprosto prenočevanje v avtodomu ali vsako parkiranje
avtodoma izven parkiranju namenjenega prostora) izven kampov na Hrvaškem prekršek, ki
se kaznuje z denarno kaznijo. Če gre za tovrstno nedovoljeno kampiranje na zasebnem
zemljišču (torej takem, ki ni državno, občinsko ali mestno), se lahko inšpektor odloči tudi
za takojšnje pečatenje avtodoma za obdobje 60 dni. Nepooblaščeno odpečatenje avtodoma
je kaznivo dejanje).
Najemnik se zavezuje, da v primeru uporabe najetega avtodoma na Hrvaškem ne bo kršil
zgornjega zakona oziroma ne bo deloval v nobenem primeru v nasprotju s smislom zgoraj
navedenega zakona.V primeru kršitve najemnik v celoti odgovarja za vso nastalo škodo,
vključno s povračilom celotnega izpada prihodka najemodajalca zaradi nedosegljivosti in
nerazpoložljivosti avtodoma v času zapečatenja, stroškov prevoza avtodoma nazaj do
najemodajalca po poteku obdobja zapečatenja, škodo, nastalo na avtodomu v obdobju
zapečatenja zaradi vandalizma, vloma, kraje, vdora vode, vlage, glodalcev ali kakršnekoli
druge škode, ki bi nastala najemodajalcu kot posledica nespoštovanja zgornjega zakona.
Najemodajalec v primeru pečatenja avtodoma, zadrži varščino v celoti do poravnave vseh
stroškov nastali s tem.
Za vsak dan nerazpoložljivosti avtodoma, ki izvira iz pečatenja avtodoma po v 1. odstavku
tega člena navedenem hrvaškem zakonu, bo najemodajalec bremenil najemnika in mu za to
tudi izstavil račun v istem znesku kot je bil dogovorjen za najem vozila. Do poravnave tega
računa v celoti, najemodajalec zadrži varščino v celoti.